Kaķis brīvdienās

Gr matu ievada dinamisk Ziemsv tku piedz vojumpasaka Cept siv na st sts V r ga ieju an s dabas noris s raksturo pasaku Ka is br vdien s, bet pa a vieta kr jum ir pasakai, kur pasaku vec tis Ticis Neticis iepaz stina b rnus ar koncertz li un or estri, att lojot to k veselu kara valsti ar saviem prin iem un princes m.L dz s v l neiepaz tiem jauniem st stiem gr mat atGr matu ievada dinamisk Ziemsv tku piedz vojumpasaka Cept siv na st sts V r ga ieju an s dabas noris s raksturo pasaku Ka is br vdien s, bet pa a vieta kr jum ir pasakai, kur pasaku vec tis Ticis Neticis iepaz stina b rnus ar koncertz li un or estri, att lojot to k veselu kara valsti ar saviem prin iem un princes m.L dz s v l neiepaz tiem jauniem st stiem gr mat atrodami ar jau iem oti rakstnieces pasaku t li operas b ni u p ce un vi as dzim anas dienas viesi, veikalnieks Gai a kungs, pie kura grib iepirkties balt Zoss jaunkundze, jaun , skaist ska, kas zvaig ot rudens vakar gaida ierodamies savu b rni u No ikdienas v rojuma un aspr t ga si eta aj s pasak s izaug l dz bas un jaunlaiku teikas, kas sak ojas tradicion lo pasaku un m tu uzb ves principos Rakstniece pied v ar iesp ju, lasot pasaku, iesaist t b rnus sp l.M kslinieks Aleksejs Naumovs.
Ka is br vdien s Gr matu ievada dinamisk Ziemsv tku piedz vojumpasaka Cept siv na st sts V r ga ieju an s dabas noris s raksturo pasaku Ka is br vdien s bet pa a vieta kr jum ir pasakai kur pasaku vec tis Ticis Neti

 • Title: Kaķis brīvdienās
 • Author: Inese Zandere Aleksejs Naumovs
 • ISBN: 9789934533402
 • Page: 166
 • Format: Hardcover
 • 1 thought on “Kaķis brīvdienās”

  1. Izteikti eklektisks moderno pasaku krājums, kurā autore ir ļāvusi brīvu vaļu savai fantāzijai, sākot ar sivēna cepeša iejūgšanu ragavās un beidzot ar jau nosaukumā minētajām kaķa brīvdienām, kurās galvenais kaķis nebūt nav tas, kurš būtu gaidāms. Lai baudītu šīs pasakas, būs nepieciešams bērna atvērtais prāts neparastajam, jo pieaugušam cilvēkam gan brīžiem gribētos pikti nopurpināt kaut ko par pilnīgām muļķībām, kamēr bērns sajūsmā sit plaukstas [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *